Po zasądzeniu zbyt wysokich alimentów to nie jest koniec możliwości działania w zakresie określenia obowiązku alimentacyjnego. Każdy obowiązany ma bowiem prawo do wystąpienia o zmianę wysokości alimentów lub o uchylenie obowiązku alimentacyjnego jeżeli odpadła przyczyna alimentacji. Już po kilku miesiącach orzeczenie sądu może przybrać inny wymiar obowiązku zapłaty.

W przypadku zmiany okoliczności powodujących istotne zmniejszenie bądź ustanie możliwości zarobkowych obowiązanego do pokrywania świadczenia alimentacyjnego lub zmniejszenia się uzasadnionych potrzeb uprawionego, zobowiązanemu przysługuje prawo żądania na drodze sądowej zmniejszenia wysokości zasądzonych alimentów (art. 138 krio). Podobna sytuacja ma miejsce, gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie powodujące wygaśnięcie zobowiązania albo takowe stało się niemożliwe do wyegzekwowania. Wówczas obowiązanemu przysługuje prawo do wytoczenia powództwa na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 kpc.