• Prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś wspólnikiem spółki osobowej lub kapitałowej?
 • Uważasz stworzony i prowadzony przez Ciebie biznes za swój życiowy dorobek?
 • Podział majątku „pół na pół” z (byłym) małżonkiem lub spłacenie połowy jego wartościjest według Ciebie niesprawiedliwe?

Pamiętaj, iż również w trakcie rozwodu i podziału majątku możesz podjąć działania, które zabezpieczą Ciebie i Twoją firmę przed nieuczciwym podziałem.

Co możesz zrobić ?

Po pierwsze, zastanów się co musi być przedmiotem podziału:

 • Twój majątek osobisty to przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa.Natomiast to co zostało nabyte w trakcie małżeństwa co do zasady wchodzi w skład ustawowej wspólności majątkowej. Są jednak wyjątki – do majątku wspólnego nie wchodzą przedmioty nabywane ze środków osobistych, poprzez dziedziczenie lub w drodze darowizny.
 • Domniemywa się, iż to co nabywają małżonkowie w trakcie małżeństwa, nabywają do majątku wspólnego.
 • Jeśli firma została założona Ciebie przed zawarciem małżeństwa to teoretycznie przysługuje tylko Tobie.Lecz jeśli w trakcie trwania małżeństwa na firmę poczynione zostały inwestycje z majątku wspólnego małżonków zwiększające jej wartość to w ostatecznym rozrachunku może się okazać, że będzie ona wchodzić w skład majątku wspólnego.
 • Nawet jeśli tylko Tobie przysługuje status wspólnika lub akcjonariusza spółki to aktywa te mogą wchodzić w skład majątku wspólnego małżonków (pomimo wpisu tylko jednej osoby do KRS lub księgi udziałów/akcji). Dzieje się tak m.in. gdy udziały lub akcje zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa za środki pochodzące z majątku wspólnego.
 • Zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej ustanawiającej rozdzielność majątkową (tzw. intercyza) nie oznacza, iż pewne składniki majątkowe nie będą podlegały podziałowi.

Po drugie, poznaj zasady, które obowiązują w trakcie podziału majątku:

 • Wartość Twojej firmy na potrzeby podziału majątku zostanie określona nie tylko na podstawie jej wartości rynkowej ale również w odniesieniu do tego jakie dochody może osiągnąć w przyszłości.
 • Twój (były) małżonek, nawet jeśli nie prowadził biznesu, co do zasady będzie miał prawo wyboru czy chce podziału tego majątku, czy tylko niektórych jego składników, czy też spłat na swoją rzecz.
 • Jeśli chcesz aby w twoich rękach pozostała cała firma będziesz musiał wykazać, iż dysponujesz wystarczającymi środkami na spłatę współmałżonka. W trakcie postępowania sądowego zostanie zweryfikowana Twoja wypłacalność i oceniona możliwość dokonania spłat. Jeśli taka ocena wypadnie negatywnie Sąd może zarządzić sprzedaż przedsiębiorstwa, firmy, udziałów lub akcji.

Po trzecie, wiedz że możesz ochronić i zabezpieczyć swoją firmę przed nieuczciwym podziałem:

 • Jeśli większość składników majątkowych prowadzonej przez Ciebie firmy należeć będzie do Twojego majątku osobistego to najprawdopodobniej nie grozi Ci podział majątku „pół na pół”.
 • Przynależność składników majątkowych do majątku osobistego można wykazywać w postępowaniu sądowym za pomocą wielu środków dowodowych: dokumentów, zeznań świadków. Stąd też często tak istotne jest skorzystanie z porady profesjonalnego pełnomocnika, który wesprze zarówno przed wszczęciem postępowania w przedmiocie podziału majątku wspólnego jak i w jego trakcie.
 • Możliwe jest wprowadzenie na poziomie korporacyjnym rozwiązań, które ograniczą lub wyłączą wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika jeśli udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską (a co za tym idzie Sąd nie będzie mógł orzec podziału wbrew tym rozwiązaniom). Tutaj również konieczna jest fachowa pomoc, która pozwoli na stworzenie odpowiednich mechanizmów, które zabezpieczą nie tylko Twój interes ale także interes spółki i pozostałych wspólników.

Nie odkładaj w czasie podziału majątku:

 • Wartość udziałów na potrzeby rozliczeń pomiędzy małżonkami ustala się według ich wartości na dzień dokonywania podziału a nie na dzień ustania wspólności majątkowej. Jeśli podział majątku dokonywany jest kilka (a nawet kilkanaście lat) po rozwodzie, może to oznaczać, iż ewentualne spłaty na rzecz małżonka będą wielokrotnie większe niż gdyby podziału majątku dokonano bezpośrednio po rozwodzie. W jednej ze spraw rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy w okresie pomiędzy ustaniem wspólności majątkowej a podziałem majątku wspólnego wartość przedsiębiorstwa Spółki wzrosła z kilku tysięcy złotych do kilku milionów i to ta druga wartość została wzięta do rozliczeń pomiędzy małżonkami.
 • Dywidenda, którą Ty jako wspólnik otrzymasz w okresie od ustania wspólności majątkowej do momentu podziału majątku, co prawda nie wejdzie do majątku wspólnego, ale będzie również przedmiotem rozliczeń z byłym małżonkiem (jako tzw. pożytek z prawa). Im później dojdzie do podziału tym większa kwota będzie rozliczana między byłymi małżonkami.