Jak nie płacić wysokich alimentów

Warto pamiętać, iż każde z rodziców obowiązane jest do świadczenia alimentacyjnego wobec dziecka nie będącego w stanie utrzymać się samodzielnie, a dochody z majątku dziecka nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Przy czym, wbrew utartej opinii w społeczeństwie, obowiązek alimentacyjny nie wygasa z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletności. W sytuacji, gdy dziecko kontynuuje naukę, a jego dotychczasowe starania w pozyskaniu środków utrzymania w związku z dalszym rozwojem nie są wystarczające, na rodzicach również ciąży obowiązek alimentacyjny, z tą jednak różnicą, iż stroną powodową postępowania o roszczenie alimentacyjne będzie wyłącznie dziecko.

Przy ustaleniu wysokości świadczenia alimentacyjnego, sąd orzekający w sprawie nie tylko bierze pod rozwagę uzasadnione potrzeby dziecka, ale także zarobkowe i majątkowe możliwości obowiązanego.

Obowiązek alimentacyjny to nie tylko świadczenie postrzegane w aspekcie pieniężnym, to również osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka, które trudno przeliczyć na konkretną wartość pieniężną.

Wysokość przyznanych alimentów uzależniona jest od sytuacji majątkowej i finansowej obowiązanego. Receptą na zasądzenie niższej kwoty alimentów jest wykazanie:

  • braku istnienia szerokiego spektrum rzekomo uzasadnionych potrzeb dziecka,
  • dobrowolne partycypowanie w kosztach wychowania i utrzymania dziecka,
  • sprawowanie osobistej pieczy nad dzieckiem, w ramach ustalonych kontaktów,
  • braku możliwości zarobkowych obowiązanego pozwalających na zasądzenie żądanej kwoty tytułem alimentów,
  • braku wystarczającego majątku umożliwiającego zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb dziecka,
  • problemów zdrowotnych obowiązanego częściowo lub znacznie obniżających jego możliwości zarobkowania,
  • istnienia po stronie obowiązanego wysokich kosztów utrzymania, w tym zobowiązań kredytowych (długoterminowych) powstałych minimum 3 lata przed powzięciem wiedzy o sądowym dochodzeniu świadczeń alimentacyjnych.

Aby wykazać powyższe niezbędne jest właściwe wyselekcjonowanie odpowiednie dokumentacji i prawidłowe jej przedstawienie w sądzie. Do wykazywania tych okoliczności trzeba się dobrze przygotować! Pomożemy przygotować opis sytuacji i dokumentacji, potwierdzającej status majątkowy, zważając na interes Klienta i jego indywidualną sytuację.